BeWeee is de Belgische online rapporteringstool ontwikkeld in samenwerking met de OVAM (Vlaanderen), DSD - DGO3 (Wallonië) en Leefmilieu Brussel (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) om u de mogelijkheid te bieden te kunnen voldoen aan uw rapporteringsverplichtingen. Europa wil van alle lidstaten weten hoeveel apparaten er op de markt worden gebracht en hoeveel afgedankte apparaten er worden ingezameld en gerecycleerd. Daarom moeten zowel de producenten van EEA, de distributeurs van EEA, als de inzamelaars, de afvalstoffenhandelaars of -makelaars, de hergebruikcentra, de verwerkers en de kennisgevers van afgedankte EEA jaarlijks rapporteren via de BeWeee tool.

 • Terminologie
 • Registratie gebruiker & ondernemingen
 • Rapportering verplichtingen & relevante wetgeving
 • Buitenland & andere gewesten
 • Bronnen wetgeving
 • Instructievideo’s
 • Instructie registratie onderneming

Terminologie

Wat is EEA?

EEA staat voor elektrische en elektronische apparatuur, en is als volgt gedefinieerd: apparaten die om naar behoren te werken, afhankelijk zijn van elektrische stromen of elektromagnetische velden en apparaten voor het opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden, die bedoeld zijn voor gebruik met een spanning van maximaal 1000 volt bij wisselstroom en 1500 volt bij gelijkstroom.

De volgende apparaten vallen niet onder deze definitie:

 1. de apparatuur die noodzakelijk is voor de bescherming van de wezenlijke belangen van de veiligheid van lidstaten, met inbegrip van wapens, munitie en oorlogsmateriaal voor specifiek militaire doeleinden;
 2. de apparatuur die specifiek is ontworpen en geïnstalleerd om deel uit te maken van andere apparatuur die is uitgesloten van de aanvaardingsplicht of niet onder het toepassingsgebied van de aanvaardingplicht valt, en die haar functie alleen kan vervullen als ze deel uitmaakt van die laatst vermelde apparatuur;
 3. de gloeilampen;
 4. de apparatuur die is ontworpen om de ruimte ingestuurd te worden;
 5. de grote, niet-verplaatsbare industriële werktuigen;
 6. de grote, vaste installaties, met uitzondering van apparatuur die zich in zulke installaties bevindt, maar die niet specifiek is ontworpen en geïnstalleerd als onderdeel van zulke installaties;
 7. de vervoermiddelen voor personen of goederen, uitgezonderd elektrische voertuigen op twee wielen waarvoor geen type goedkeuring is verleend;
 8. de niet voor de weg bestemde mobiele machines die uitsluitend voor beroepsmatig gebruik ter beschikking zijn gesteld;
 9. de apparatuur die speciaal is ontworpen en uitsluitend dient voor doeleinden van onderzoek en ontwikkeling en die alleen door een bedrijf aan een ander bedrijf ter beschikking wordt gesteld;
 10. de medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, als die hulpmiddelen naar verwachting vóór het einde van hun levensduur infectieus zijn en niet gedesinfecteerd kunnen worden, en actieve implanteerbare medische hulpmiddelen.

Voor duiding wat onder de definitie van EEA valt en wat uitgezonderd is, verwijzen we naar de “Guidance Papers” van EWRN: www.ewrn.org

Wat zijn AEEA?

AEEA staat voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, en is als volgt gedefinieerd: EEA die afvalstoffen vormen daaronder begrepen alle onderdelen, sub-eenheden en verbruiksmaterialen die deel uitmaken van het product op het moment dat het wordt afgedankt.

Wat is een producent van EEA?

De producent van EEA is eigenlijk de eerste met een BTW nummer die een toestel op de Belgische markt brengt. De producent kan dus gewoon een invoerder van EEA zijn.

In wetgeving wordt een producent van EEA als volgt gedefinieerd: een producent is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die ongeacht de gebruikte verkooptechniek, met inbegrip van verkoop op afstand overeenkomstig de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming:

 1. is gevestigd op het grondgebied en een product vervaardigt onder zijn eigen naam of merk, of laat een product ontwerpen of vervaardigen dat hij onder zijn naam of merk op het grondgebied verhandelt;
 2. is gevestigd op het grondgebied en een product weder verkoopt dat door andere leveranciers is geproduceerd onder zijn eigen naam of merk. Daarbij wordt de wederverkoper niet als producent van het product aangemerkt als het merkteken van de producent, vermeld in punt a), op het product zichtbaar is;
 3. is gevestigd op het grondgebied en brengt beroepsmatig een product op de markt;
 4. is gevestigd buiten het grondgebied en een product via verkoop op afstand rechtstreeks aan particuliere huishoudens of aan andere gebruikers dan particuliere huishoudens op het grondgebied verkoopt.

Diegene die uitsluitend voorziet in financiering op grond van of in het kader van een financieringsovereenkomst, en die de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom niet draagt, wordt niet als producent van het product aangemerkt, tenzij hij ook optreedt als producent als vermeld in punt 1 tot en met 4;

Wat is een distributeur van EEA?

Een distributeur van EEA is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die deel uitmaakt van de toeleveringsketen en EEA op de markt brengt. Een distributeur van EEA kan tezelfdertijd een producent van EEA als hierboven vermeld.

Wat zijn huishoudelijke afgedankte EEA?

Indien het toestel bedoeld is om door particuliere huishoudens gebruikt te worden (ook al wordt het door een bedrijf gebruikt) het steeds als huishoudelijk AEEA gecatalogeerd wordt. Een computer of koelkast zijn altijd huishoudelijk AEEA ook al worden ze gebruikt in een bedrijf.

In de wetgeving wordt huishoudelijke afgedankte EEA als volgt gedefinieerd: Huishoudelijk AEEA is afgedankte EEA die afkomstig is van particuliere huishoudens en afgedankte EEA die afkomstig is van commerciële, industriële, institutionele en andere bronnen en die volgens de aard en hoeveelheid met die van particuliere huishoudens vergelijkbaar is. Afval van EEA die waarschijnlijk zowel door particuliere huishoudens als door andere gebruikers dan particuliere huishoudens wordt gebruikt, wordt in elk geval als huishoudelijk afgedankte EEA beschouwd;

Dit wil zeggen dat indien het toestel bedoelt is om gebruikt te worden door particuliere huishoudens het als huishoudelijk EEA moet gecatalogeerd worden

Wat zijn professionele afgedankte EEA?

Professionele afgedankte EEA zijn alle afgedankte EEA die niet als huishoudelijk afgedankte EEA aangemerkt kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld een koeltoog of een server.

Wat zijn de categorieën van EEA?

Elektrische en elektronische apparatuur wordt ingedeeld in de volgende 6 categorieën:

 • categorie 1: de warmte of koude -uitwisselende apparatuur;
 • categorie 2: de schermen-, monitors en apparatuur met schermen die een oppervlakte hebben van meer dan 100 cm2;
 • categorie 3: de lampen, inclusief LED lampen;
 • categorie 4: de grote apparatuur met een buitenafmeting van meer dan 50 cm;
 • categorie 5: de kleine apparatuur met een buitenafmeting van ten hoogste 50 cm;
 • categorie 6: de kleine IT- en telecommunicatieapparatuur met een buitenafmeting van ten hoogste 50 cm.

Voor meer duiding welke categorie van toepassing is voor een bepaald apparaat verwijzen we naar “bronnen wetgeving”.

Registratie gebruiker & ondernemingen

Waarom moet ik me registreren?

Vooraleer u kan rapporteren moet u uw bedrijf zich eerst registreren. U moet uw bedrijf maar één keer registreren en de volgende jaren kan u dan steeds uw gegevens aanvullen of wijzigen. Op deze manier weten we over welk bedrijf het gaat en wie de contactpersoon is. De lijst van geregistreerde producenten van EEA wordt online gepubliceerd.

Gelieve uw gegevens up to date te houden, bijvoorbeeld bij wijziging van adres of contactpersoon!

Wat moet ik als producent (invoerder) van EEA registreren?

 1. de contactgegevens. In geval van een gevolmachtigde ook de contactgegevens van de producent die wordt vertegenwoordigd;
 2. het ondernemingsnummer van de producent van EEA;
 3. de categorie waartoe het EEA behoort;
 4. de soort EEA, huishoudelijke of professionele apparatuur;
 5. de informatie over de wijze waarop de producent zijn verantwoordelijkheden nakomt, individueel of via een collectieve regeling, met inbegrip van informatie over de financiële zekerheid;
 6. de gebruikte verkooptechniek, bijvoorbeeld verkoop op afstand;
 7. de verklaring dat de verstrekte informatie in overeenstemming is met de waarheid.

Hoe voeg ik een bedrijf toe?

Je registreert eerst je eigen bedrijf en als dat in orde is kan je een bedrijf toevoegen.

Waarom moet ik rapporteren?

De Europese richtlijn 2012/19/EU voor afgedankte EEA werd door de drie gewesten omgezet in regionale regelgeving. Hierin werden nieuwe rapporteringsverplichtingen opgenomen voor (afgedankte) elektrische en elektronische apparaten waaronder ook (afgedankte) fotovoltaïsche zonnepanelen. Op deze manier krijgen we een beeld van alle (A)EEA dat in omloop is op onze markt. Door uw rapportering krijgen we een beeld van alle (A)EEA dat in omloop is op onze markt en kunnen we onze rapporteringsverplichtingen aan Europa nakomen.

Wie moet rapporteren?

Iedereen die afgedankte EEA inzamelt, verhandelt, makelt, uitvoert naar het buitenland, verwerkt of voorbereidt voor hergebruik, is verplicht hierover te rapporteren. Deze verplichting geldt ook voor afvalstromen die buiten het Recupel-systeem, PV-Cycle-systeem of een producent met een individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan ingezameld en verwerkt worden. Distributeurs van EEA die niet samenwerken met een contractant van Recupel of PV-Cycle zijn eveneens verplicht om hierover te rapporteren.

Daarnaast is elke producent (inclusief invoerder) van EEA verplicht om te rapporteren over de hoeveelheden EEA die op de markt werden gebracht en afgedankte EEA die ontvangen werden in het kader van de aanvaardingsplicht.

Indien u samen werkt met Recupel, PV-Cycle of een producent met een individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan rapporteert u rechtstreeks aan hen. Bijvoorbeeld: wat u al rapporteert in de REP-tool van Recupel hoeft u niet dubbel te rapporteren in BeWeee.

Wat als mijn bedrijf verschillende rollen heeft?

In dat geval ben je verplicht om voor elk van deze rollen (producent van EEA, distributeur van EEA, geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar, hergebruikcentrum, verwerker of exporteur) te rapporteren.

Rapportering verplichtingen & relevante wetgeving

Wat als ik alle (afgedankte) EEA via Recupel, PV-Cycle of een producent met een individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan rapporteer?

In dat geval blijft u aan hen rapporteren en rapporteert u niet in BeWeee. Indien u ook een deel van het (afgedankte) EEA via andere kanalen afvoert bent u wel verplicht om deze in BeWeee te rapporteren.

Moet ik ook rapporteren als ik alles afvoer naar een contractant van Recupel, PV-Cycle of een producent met een individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan?

Ja, indien u zelf niet rapporteert aan, maar wel afvoert naar een contractant van Recupel, PV-Cycle of een producent met een individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan, moeten deze afgedankte EEA gerapporteerd worden via BeWeee. Simpel gezegd: u moet alles rapporteren, maar zaken dubbel rapporteren (bijvoorbeeld zowel in de REP-tool van Recupel als in BeWeee) hoeft niet.

Wat moet ik als distributeur van EEA rapporteren?

Alle afgedankte EEA die u als distributeur van EEA hebt aanvaard van uw klanten. U rapporteert per categorie hoeveel EEA u inzamelde en welke bestemming het kreeg.

Wat moet ik als producent (invoerder) van EEA rapporteren?

Alle EEA die u als producent van EEA voor het eerst op de Belgische markt hebt gebracht. U bent de eerste met een Belgisch BTW nummer die de EEA koopt of u bent een buitenlandse firma en verkoopt via verkoop op afstand rechtstreeks aan particuliere gebruikers. Betreffende de inzamelaars en verwerkers waarmee u contractueel samenwerkt, rapporteert u per categorie hoeveel AEEA er uit de markt gehaald werd, welke bestemming dit AEEA kreeg en welke de verwerkingsresultaten zijn.

Wat moet ik als gevolmachtigde rapporteren?

Indien een bedrijf gevestigd is in het buitenland en via verkoop op afstand rechtstreeks verkoopt aan gebruikers (particuliere huishoudens of bedrijven) is het buitenlandse bedrijf de producent (invoerder) van EEA. In dit geval is de producent verplicht om een gevolmachtigde aan te duiden in België. Deze gevolmachtigde neemt de verplichtingen van de producent over. Dit wil zeggen dat de gevolmachtigde ook verplicht is om te rapporteren. U dient aan te vinken dat u gevolmachtigde bent en over welke producent het gaat. De volmachtiging moet u als bijlage opladen.

Wat moet ik als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar van afgedankte EEA rapporteren?

Alle afgedankte EEA die u als geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar van afgedankte EEA hebt ingezameld, verhandeld of gemakeld op het Belgische grondgebied en welke bestemming dit AEEA kreeg.

Wat moet ik als exporteur van EEA rapporteren?

Alle in België ingezamelde afgedankte EEA die u exporteert buiten België. Als exporteur bent u ook verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen door de buitenlandse verwerker. U moet de verwerkingsresultaten bij de buitenlandse verwerker opvragen en ook de rapportering als verwerker invullen.

Wat moet ik als verwerker van (A)EEA rapporteren?

Alle afgedankte EEA die u als verwerker aangeleverd krijgt uit België, de verwerkingsresultaten van wat u zelf verwerkte en de bestemming van wat u niet zelf verwerkt heeft.

Wat als u werd aangeschreven als inzamelaar, afvalstoffenhandelaars of –makelaars voor afgedankte EEA en u geen afgedankte EEA inzamelt, verhandelt of makelt?

U werd aangeschreven omdat u bij één of meerder Gewesten geregistreerd of erkend bent als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar. Indien dit onterecht is dient u dit zelf aan te passen bij het betreffende Gewest.

Kan ik als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar of verwerker voor mijn klanten rapporteren?

Dat kan, u moet dan duidelijke contractuele afspraken maken wie de rapportering zal doen. U kan dan een bijlage opladen in BeWeee waarin u duidelijk maakt voor welke bedrijven u welke gegevens rapporteert, op deze manier vermijden we dubbeltellingen. Wettelijk gezien blijven uw klanten verantwoordelijk voor de rapportering.

Wat moet ik als hergebruikcentrum van (A)EEA rapporteren?

Alle afgedankte EEA die u als hergebruikcentrum ingezameld hebt in België met het oog op de voorbereiding voor hergebruik, hoeveel uiteindelijk voorbereid werd voor hergebruik en hoeveel uiteindelijk afgevoerd werd naar verdere verwerking.

Buitenland & andere gewesten

Moet ik als Vlaams bedrijf rapporteren over de afgedankte EEA die ik heb ingezameld in de andere gewesten?

Ja, u moet rapporteren over alle afgedankte EEA die u in België inzamelde, onafhankelijk of u gevestigd bent in een andere regio of ander land.

Moet ik rapporteren over de afgedankte EEA die ik in het buitenland heb ingezameld?

Neen, u rapporteert in BeWeee enkel over de hoeveelheden die u in België hebt ingezameld. De hoeveelheden die u inzamelde in het buitenland zal u moeten rapporteren in het nationale register van de desbetreffende lidstaat van de EU.

Moet ik rapporteren als mijn bedrijf niet gevestigd is op het grondgebied?

Ja, u moet rapporteren over alle afgedankte EEA die u in België inzamelde, ongeacht uw plaats van vestiging.

Moet ik ook rapporteren wanneer ik tweedehands EEA invoer en op de Belgische markt breng?

Ja, u bent dan producent van EEA en moet over deze hoeveelheden rapporteren.

Moet ik rapporteren over de export van EEA?

Als producent van EEA trekt u deze hoeveelheden af van de hoeveelheden die u op de markt hebt gebracht. Deze EEA bevinden zich niet meer op de Belgische Markt. Let wel deze EEA zal u moeten rapporteren in de tool van de desbetreffende lidstaat waar ze op de markt worden gebracht. Als kennisgever rapporteert u ook de hoeveelheden die u exporteert. Als kennisgever bent u ook verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen door de buitenlandse verwerker. U moet de verwerkingsresultaten bij deze verwerker opvragen en ook de rapportering als verwerker invullen.

Buitenland & andere gewesten

Instructievideo’s

Distributeur

Hergebruikcentrum

Inzamelaar

Producent

Verwerker

Instructie registratie onderneming

Hoe registreer ik mijn onderneming?

Andere vragen
Niet gevonden wat u zocht? Bekijk vragen in andere thema’s:

 • Terminologie
 • Registratie gebruiker & ondernemingen
 • Rapportering verplichtingen & relevante wetgeving
 • Buitenland & andere gewesten
 • Bronnen wetgeving
 • Instructievideo's

Contact
Of stuur ons een bericht met uw vraag
Vond u geen antwoord op uw vraag bij Veelgestelde vragen? Geef uw volledige contactgegevens op en zorg voor een goede omschrijving van uw probleem of uw vraag.
Contacteer ons

Ter ondersteuning van: