Beweee VZW, gevestigd aan Koloniënstraat 56, 1000 Brussel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Beweee vzw
Koloniënstraat 56 – 1000 Brussel
BE 0716.949.764
RPR Brussel
info@beweee.be
www.beweee.be

1. Definities

Wetgeving Persoonsgegevens betekent (i) EU Richtlijn Verwerking Persoonsgegevens (Richtlijn 95/46/EG) van 25 oktober 1995 of iedere implementerende of gerelateerde nationale wetgeving, (ii) EU Richtlijn met betrekking tot Privacy en Elektronische Communicatie (Richtlijn 2002/58/EG) van 12 juli 2002 of elke implementerende of gerelateerde nationale wetgeving, (iii) Verordening (EU) 611/2013 van 24 juni 2013 betreffende de maatregelen voor het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens op grond van richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende privacy en elektronische communicatie, (iv) Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG vanaf 25 mei 2018, (v) de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en (vi) elke overige huidige of toekomstige toepasselijke wetgeving die betrekking heeft op of een impact heeft op privacy en de verwerking van persoonsgegevens.

2. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

2.1. De bescherming van uw privacy en persoonsgegevens is voor Ons van het allerhoogste belang. Deze Privacy Policy beschrijft hoe Wij uw persoonsgegevens op Onze website www.beweee.be en in het kader van het versturen van direct marketing berichten zullen verwerken.

2.2. BeWeee vzw (“Wij” of “Ons”, of “Onze”) is een Belgische vzw met vestiging te Koloniënstraat 56, 1000 BRUSSEL en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0716.949.764. Onze contactgegevens zijn beschikbaar op Onze website www.beweee.be.

2.3. Wij kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd in de Wetgeving Persoonsgegevens, voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld in deze Privacy Policy.

3. Persoonsgegevens

Wij zullen de volgende persoonsgegevens over u verwerken: Uw contactgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc.)

4. Doeleinden van de verwerking

4.1. Wij zullen uw Persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

  • Het beantwoorden van vragen die u via het online contactformulier, chat of via e-mail heeft gesteld;
  • Het versturen van informatie over onze diensten.

De doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens door middel van cookies, zijn verder in deze Privacy en Cookie Policy beschreven.

4.2. Wij zullen u voorafgaandelijk informeren indien Wij van plan zijn om uw persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan de doeleinden aangegeven in deze Privacy Policy.

5. Wettelijke basis

Wij zullen uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens op rechtmatige wijze te verwerken voor de bovenstaande doeleinden. U verleent uw toestemming door “IK GA AKKOORD” aan te vinken of door elke andere gelijkaardige oplossing die wordt geïmplementeerd. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Deze intrekking zal geen effect hebben op de wettelijkheid van de verwerking van persoonsgegevens, gebaseerd op uw toestemming, voorafgaand aan de intrekking ervan.

6. Ontvangers van persoonsgegevens

6.1. Wij mogen uw persoonsgegevens doorgeven aan verbonden ondernemingen, leveranciers en partners, louter in verband met de doeleinden vermeld in artikel 4 van deze Privacy Policy, etc.

6.2. Wij mogen uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen die diensten verlenen aan Ons, waaronder maar niet beperkt tot IT-dienstverleners.

6.3. Wij mogen uw persoonsgegevens eveneens doorgeven aan derde partijen indien Wij hiertoe verplicht zijn op basis van wettelijke bepalingen of beslissingen van rechtbanken.

6.4. In geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie binnen Onze organisatie mogen wij uw Persoonsgegevens eveneens doorgeven aan (niet-)verbonden derde partijen.

7. Doorgifte van Persoonsgegevens

Wij zullen uw Persoonsgegevens enkel verwerken binnen de Europese Economische Ruimte.

8. Periode waarbinnen wij Persoonsgegevens zullen bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren (i) gedurende de gehele duurtijd tijdens dewelke u of uw onderneming Onze diensten gebruikt, (ii) voor zo lang als noodzakelijk voor de bovenvermelde doeleinden, of (iii) voor zo lang als Wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te bewaren. Wij zullen in ieder geval uw persoonsgegevens verwijderen na een periode van twee (2) jaar na het verstrijken van de laatste van bovenvermelde termijnen.

9. Uw rechten

9.1. In overeenstemming met de bepalingen van de Wetgeving Persoonsgegevens heeft u het recht om (a) toegang tot, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken, (b) de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken of zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, (c) uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en (d) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (in België de ”Gegevensbeschermingsautoriteit”, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

9.2. U kunt bovengenoemde rechten uitoefenen door een verzoek te sturen via ons contactformulier of via een gelijkaardige technische oplossing die op de website is geïmplementeerd.

10. Wijzigingen aan deze Privacy Policy

Wij houden het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen. Wij zullen iedere gewijzigde versie van deze Privacy Policy aankondigen en uw toestemming vragen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 5 van deze Privacy Policy, indien de doeleinden van de verwerking zouden wijzigen.

11. Cookies

11.1. Wij maken op Onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd als u een website bezoekt of een mobiele applicatie gebruikt. Cookies bevatten een unieke code die toelaat om Uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de online-dienst of bij latere, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of de applicatie die U bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die al dan niet met Onze Website samenwerken.

11.2. Wij gebruiken cookies om uw gebruik van de website te verbeteren en te analyseren en om een effectieve functionering van de website te verzekeren. Daarnaast gebruiken wij eveneens cookies om gepersonaliseerde inhoud en advertenties te plaatsen. Voor dit laatste hebben Wij evenwel uw toestemming nodig. U kunt uw toestemming verlenen door op ”IK GA AKKOORD” te klikken. Wij zullen deze cookies niet gebruiken indien u uw toestemming niet hebt verleend.

11.3. De volgende type cookies worden op website gebruikt voor de genoemde doeleinden en voor de aangeduide bewaartermijn:

Noodzakelijke cookies

NaamAanbiederFunctieBewaartijd
CRAFT_CSRF_TOKENBeweeeZorgt voor browsingveiligheid, door vervalsing van cross-site verzoeken te voorkomen. Deze cookie is essentieel voor de veiligheid van de website en bezoeker.Session
CraftSessionIdBeweeeStelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website voor statistische doeleinden gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen.Session
cookie-consentBeweeeSlaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein.1 week
critical-cssBeweeeSlaat de lettertypestatus van de gebruiker op voor het huidige domein.1 week
critical-cssBeweeeSlaat de CSS-status van de gebruiker op voor het huidige domein.1 week

Ter ondersteuning van: